Welkom bij Vitalize@Work
Vitalize and live your full potential

Barrett value assessments      

Het Barrett model brengt de 7-niveau's van bewustzijnsniveau van een organisatie in kaart. Met dit zelfde instrument geef  je zowel de persoonlijke waarden als ook de organisatiewaarden weer met behulp van een digitale vragenlijst. Zo krijg je een goed beeld van de bewustzijnsniveau's van je de mensen binnen je organisatie. Het Barrett model is toepasbaar op de waarden van een individu, leiders en een organisatie met als doel om alle waarden op elkaar af te stemmen en verbinding te creëren. Deze verbinding zorgt voor gemotiveerde medewerkers en betere resultaten voor de gehele organisatie.

Artikel van Management Executive / kluwermanagement: 

Barrett benadert een cultuurverandering vanuit de optiek van leiderschap. Daar moet de overtuiging aanwezig zijn om tot de gewenste cultuurwaarden in de organisatie te komen. Daar moet ook het initiatief liggen om op zoek te gaan naar de hogere niveaus van bewustzijn op de ladder, waarbij de medewerkers in de organisatie worden meegenomen. Een onderneming moet in staat zijn naar een hoger niveau van handelen te groeien als ze duidelijk geformuleerde persoonlijke ambities (bijvoorbeeld bewust met het milieu willen omgaan) weten te verbinden met de waarden van de organisatie (streven naar duurzaamheid). 

Organisaties die door het ontbreken van leiderschap in de problemen zijn gekomen, hebben meer behoefte aan het ontwikkelen van waarden, zoals die zijn beschreven in de eerste drie niveaus van Barrett (zie de rechterafbeelding) Organisaties met goed leiderschap, die de bedrijfsvoering op orde hebben, vinden een dynamisch evenwicht tussen het bedrijfsbelang, en het belang van de medewerkers (zie rechts  het Barrett model). Waardengestuurd leiderschap draagt bij aan een duurzame en succesvolle onderneming, die zich bekommert om haar werknemers, haar klanten, het milieu en de samenleving. Ondernemingen met een dergelijke visie durven een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.

 

        

Werken met de Barrett-ladder

De cultuuranalyse van Barrett start met een enquête onder alle medewerkers, waarin zij tachtig begrippen over waarden moeten reduceren tot een top 10, aan de hand van een drietal vragen:

• Wat zijn je persoonlijke waarden?

• Wat zijn de waarden van de huidige organisatiecultuur?

• Wat zie je als de gewenste organisatiecultuur?


De uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd met behulp van scores op de ladder van Barrett (zie figuur 2 en 3 hier rechts) en uitgediept met behulp van groepsgesprekken per afdeling. Uit de enquête komen naast overeenkomsten ook verschillen tussen de afdelingen naar voren. De resultaten worden organisatiebreed besproken onder leiding van het management. Vervolgens wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de kernwaarden van de onderneming. Dit is een combinatie van de persoonlijke waarden en de gewenste organisatorische waarden. Deze dienen na discussie in de organisatie te worden vastgesteld door het topmanagement of bestuur.


Lessen voor veranderaars

Welke lessen kunnen veranderaars trekken uit het ontwikkelen van waardengericht leiderschap?

 1. Het gebruik van het instrumentarium van Barrett, de scorekaart, maakt snel duidelijk hoe de verdeling van de waarden over de ‘ladder’ en tussen de eenheden binnen een organisatie uitvalt. De scorekaart biedt een goed vertrekpunt om de resultaten in de organisatie nader te bespreken.
 2. Het belang van kernwaarden op basis van een organisatiebrede waardeanalyse. Een gemeenschappelijke uitstraling werkt stimulerend voor bestuur/management en medewerkers en legitimeert het proces naar de omgeving toe.
 3. De koppeling van de kernwaarden met de agenda van het topmanagement. Door de koppeling van kernwaarden met de inhoud ontstaat herkenning en draagvlak voor de veranderdoelen. Het vormt de basis voor het feitelijke transformatieproces dat wordt. nagestreefd met een cultuurverandering.
 4. Het werken met duidelijke boegbeelden die pal staan voor de ontwikkeling van waarden. Dat boegbeeld is in de casus ingevuld door het managementteam en de tweede managementlaag (de coördinatoren). Zij vormen gezamenlijk de veranderkundige voorhoede en zijn medeverantwoordelijk voor het succes van de transformatie.

Kenmerken van organisaties met waardengestuurd leiderschap

 • Ze hebben een positieve, op waardengestuurde cultuur.
 • Ze verbinden zich blijvend tot leren en zelfvernieuwing.
 • Ze passen zich voortdurend aan naar aanleiding van feedback van binnenuit en buitenaf.
 •  Ze gaan strategische verbindingen aan met partners, klanten en leveranciers.
 • Ze zijn bereid risico’s te nemen en te experimenteren.
 • Ze hebben een evenwichtige, op waarden gebaseerde benadering om het prestatieniveau te meten.

Artikel: Kluwer management Bron: R. Barrett Lees hier meer over de Barrett methode: https://www.valuescentre.com/barrett-model/


Barret value assessments 

Individual Values Assessment (IVA)

De individual Value Assessment tool werd ontworpen door Richard Barrett die constateerde dat succesvolle bedrijven geleid worden door leiders met een volledig spectrum bewustzijn. Hij bedoelt daarmee dat deze leiders en hun bedrijven opereren op en vanuit 7 bewustzijnsniveaus. Ze zijn niet meer reactief in hun ondernemen maar creatief. Hun visie, missie en performance wordt bewust gestuurd vanuit waarden. Precies het bewustzijnsniveau van deze waarden meet Barrett in een IVA. De transformatie van uw organisatie begint met uw persoonlijke transformatie. Persoonlijke waarden in het licht van de huidige en gewenste organisatiewaarden. IVA is een goede opstap om te werken aan een heldere visie, missie, het bijhorende gedrag om de verantwoordelijkheid, creativiteit en productiviteit te verhogen. Hoe ben je afgestemd op de cultuur en waarden van jouw organisatie? Denk je dat de organisatie op de goede weg is? 

Het resultaat van de IVA bepaalt wat je het meest waardeert en welke veranderingen in waarden of gedragingen in de organisatie nodig zijn om meer voldoening te krijgen in je werk.  Het geeft eveneens weer hoe de culturele waarden in je huidige organisatie zijn en welke waarden je wenst in je organisatie. 

Waarom eerst een IVA bij mensen bij de leiders en de directie? Bewustzijn begint bij de leiders aan de top. De leiders spelen een cruciale rol in het transformeren van een organisatie. Als de top niet wil werken aan een waardemanagement dan blijven de nodige structurele veranderingen uit. Pas als de leiding helder is over wie ze zijn, wat hun doelen zijn en hun persoonlijke ontwikkeling in waardemanagement zichtbaar maakt binnen de organisatie kan er een cultuurtransformatie gerealiseerd worden. Pas dan voelen medewerkers zich veilig en een goed voorbeeld doet volgen. 

Cultural value assessment (CVA)

Culturele waarden: de cultural transformation tool meet het bewustzijn van mensen en organisaties en toont waar groeipotentieel zit. Als medewerkers, teams, leidinggevenden en organisatie afgestemd zijn op elkaar vanuit waarden geeft dit vertrouwen en productiviteit. Hierdoor is een bedrijfscultuur, en dus ook de zichtbaarheid van waarden, cruciaal voor verbinding en duurzaamheid. Bewustzijn van het volledige spectrum. Je brengt de cultuur van je organisatie in kaart door je medewerkers drie eenvoudige vragen te stellen die ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Wat is nu heel belangrijk voor jou? Met welke waarden identificeer jij je nu en welke zijn wenselijk voor jou. Daarnaast kan je rapporten krijgen voor elke demografische groep die je hebt gedefinieerd. Het assessment biedt een beter begrip van wat mensen in je organisatie motiveert, wat wel en niet werkt in je organisatiecultuur. Of welke factoren medewerkers belemmeren om hun werk met enthousiasme en plezier te kunnen doen. Met dit unieke Barrett instrument kun je de organisatiecultuur in de toekomst te verbeteren. 

Leaderschip development report value assessment (LDR) 

Leiderschap ontwikkelingsverslag - 360- graden waarden assessment. Het rapport geeft je sterke punten, verbeterpunten en groeimogelijkheden weer in jouw rol als manager of teamleider op basis van een bevraging bij je collega’s. Het assessment belicht de verschillen in perceptie tussen hoe je denkt dat je handelt en hoe je collega's het beleven. Het geeft je ook de adviezen van je collega's om je te helpen met het ontwikkelen van je vaardigheden en gedrag als een autentieke leider. De LDR is een krachtig coachingsinstrument om zelfbewustzijn, persoonlijke transformatie en begrip te bevorderen van wat je als leider kan doen om je volledige potentieel te bereiken. Aan het einde van je coachingtraject is het raadzaam om een tweede LDR-assessment te organiseren om je evolutie in je leidinggevende rol te meten.

Preventief medisch onderzoek (PMO)  health checks

Gezond en vitaal door het leven gaan, dat willen we allemaal. Waarom staan we er dan pas bij stil als er iets aan de hand is? Krijg inzicht in jouw gezondheid. Je hoeft immers niet ziek te zijn om jezelf beter te voelen.

Wil je als organisatie meer inzicht krijgen in de gezondheid van je medewerkers? Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is daar een perfect instrument voor. Een PMO brengt de leefstijl, het werkvermogen en de mentale en fysieke gezondheidsrisico´s van de werknemers in kaart. Het Preventief Medisch Onderzoek heeft als doel mogelijke problemen en of gezondheidsrisico’s vroegtijdig op te sporen, te voorkomen en/of te behandelen.  Dit zorgt uiteindelijk voor fittere medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Hoe zit het met de privacy?

Die is honderd procent gewaarborgd. Individuele gezondheidsgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Een werkgever krijgt daar nooit inzage in. Een PMO is bovendien verplicht te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze bepaalt dat gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en regelt onder andere de wijze van opslag en de bewaringstermijn. Alleen bij voldoende deelnemers kan een werkgever een geanonimiseerde macroreportage van de uitkomsten ontvangen. De gegevens hierin zijn op geen enkele manier herleidbaar naar individuele medewerkers.

Waar bestaat een preventief medisch onderzoek uit?

 De online vragenlijsten bevatten een aantal thema’s, zoals: inzetbaarheid, gezondheid, leefstijl en werkgerelateerde thema’s. Tevens is het mogelijk om als organisatie specifieke onderwerpen en medische onderzoeken  toe te voegen. 

De gezondheidschecks bestaan uit fysieke- en specifieke metingen van het werkvermogen en de werkomgeving op het gebied van de: 

 •  Persoonlijke gezondheidsomgeving.
 • Gezondheid, vitaliteit & leefstijl.
 • Gezond aan het werk | Workability Index (WAI), Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en Fysieke- en mentale werkbalans.
 • Gehoor en/of beeldschermwerk.
 • Meting van BMI en buikomvang.
 • gewicht, spiermassa en vetpercentage.
 • Meting van bloeddruk en hartslag.
 • Labtest voor cholesterol- en diabetesprofiel.
 • Bloeddrukmeter voor elke deelnemer.

Onze  persoonlijke gezondheidschecks zijn een compleet, betaalbaar en wetenschappelijk onderbouwd PMO-instrument, dat voldoet aan de eisen van de Arbowet. 

Wat zijn de voordelen voor onze medewerkers?

Medewerkers kunnen met het PMO gemakkelijk, kosteloos en anoniem inzicht krijgen in hun gezondheid en de eventuele risico’s die ze lopen. Bovendien ontvangen ze advies op maat over wat ze kunnen doen om de situatie te verbeteren. Overigens is deelname aan een PMO voor medewerkers vrijwillig, tenzij daar in jouw CAO andere afspraken over zijn gemaakt. Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een medisch onderzoek aan te bieden. Na het afnemen van de testen ontvangt de medewerker een persoonlijk advies met daarin de aandachtspunten en tips om dit te verbeteren. Als organisatie ontvang je een bedrijfsrapportage met de bevindingen en onze adviezen. Er worden geen individuele gegevens van medewerkers gedeeld. Indien nodig kan er worden doorverwezen naar een bedrijfsarts of een andere gezondheidsprofessional. Jouw organisatie kan vervolgstappen ondernemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Daar ben je als werkgever direct bij gebaat. 

Uit onderzoek onder de deelnemers van de Persoonlijke Gezondheidscheck blijkt dat 64% van hen na de check gemotiveerd is om aan de slag te gaan met zijn of haar gezondheid. Zo verbetert 76% hun voedingspatroon en gaat 59% meer bewegen. 

Op basis van de uitkomsten van het PMO volgt er een  evaluatiegesprek. In dit gesprek nemen we  de vervolgstappen door om de gezondheid, leefstijl- en vitaliteit van je medewerkers te verbeteren.

Wij bieden de volgende interventies aan:

 • individuele leefstijl- en vitaliteitscoaching (ook online mogelijk)
 • Body Mind release therapie en transformatie coaching (loslaten van onbewuste belemmerende gevoelens en overtuigen en terugkomen in jouw essentiële kracht. We werken ook als re-integratiebureau voor het UWV en bieden UWV interventietrajecten (modulaire -en werkfittrajecten) aan. Dit is een breed inzetbare interventiemethodiek voor werkgevers, arbodiensten, UWV en topsporters. Zowel preventief als curatief. Mochten je medewerkers  in de WW of Wia ’zitten' dan kun ze met onze interventies een kundig en effectief hersteltraject aanbieden zodat ze weer enthousiast en blij hun talenten op de werkvloer neer kunnen zetten.
 •  Er zijn verschillende workshops- en trainingen mogelijk zoals, bootcamp- en hardlooptrainingen, meditaties, yogasessies en wandelcaching. We verzorgen dit ook als team-spirit- of bedrijfsuitje en als weekendretreat in een prachtig wellnesshotel of landhuis heerlijk in de natuur om je medewerkers helemaal onder te laten dompelen in zelfcare, verbondenheid en ontspanning.

De collectieve verzekering dekt in veel gevallen de kosten van jouw PMO, of BMR,  leefstijl- vitaliteitstrajecten en transformatiecoaching! Bijvoorbeeld vanuit een gezondheids- of vitaliteitsbudget. Op deze manier werk je actief aan de gezondheid en vitaliteit van de werknemers en jouw organisatie. Je kunt negatieve gezondheidseffecten voorkomen of behandelen, waardoor je verzuim binnen de organisatie effectief voorkomt en verlaagt. 

PLAN HIER EEN INTAKEGESPREK OF VRAAG EEN OFFERTE AAN


LEES HIER MEER OVER ONZE VITALITEITSTRAJECTEN