Barrett value assessments      

Het Barrett model brengt de 7-niveau's van bewustzijnsniveau van een organisatie in kaart. Met dit zelfde instrument geef  je zowel de persoonlijke waarden als ook de organisatiewaarden weer met behulp van een digitale vragenlijst. Zo krijg je een goed beeld van de bewustzijnsniveau's van je de mensen binnen je organisatie. Het Barrett model is toepasbaar op de waarden van een individu, leiders en een organisatie met als doel om alle waarden op elkaar af te stemmen en verbinding te creëren. Deze verbinding zorgt voor gemotiveerde medewerkers en betere resultaten voor de gehele organisatie.

Artikel van Management Executive / kluwermanagement: 

Barrett benadert een cultuurverandering vanuit de optiek van leiderschap. Daar moet de overtuiging aanwezig zijn om tot de gewenste cultuurwaarden in de organisatie te komen. Daar moet ook het initiatief liggen om op zoek te gaan naar de hogere niveaus van bewustzijn op de ladder, waarbij de medewerkers in de organisatie worden meegenomen. Een onderneming moet in staat zijn naar een hoger niveau van handelen te groeien als ze duidelijk geformuleerde persoonlijke ambities (bijvoorbeeld bewust met het milieu willen omgaan) weten te verbinden met de waarden van de organisatie (streven naar duurzaamheid). 

Organisaties die door het ontbreken van leiderschap in de problemen zijn gekomen, hebben meer behoefte aan het ontwikkelen van waarden, zoals die zijn beschreven in de eerste drie niveaus van Barrett (zie de rechterafbeelding) Organisaties met goed leiderschap, die de bedrijfsvoering op orde hebben, vinden een dynamisch evenwicht tussen het bedrijfsbelang, en het belang van de medewerkers (zie rechts  het Barrett model). Waardengestuurd leiderschap draagt bij aan een duurzame en succesvolle onderneming, die zich bekommert om haar werknemers, haar klanten, het milieu en de samenleving. Ondernemingen met een dergelijke visie durven een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen.

 

        

Werken met de Barrett-ladder

De cultuuranalyse van Barrett start met een enquête onder alle medewerkers, waarin zij tachtig begrippen over waarden moeten reduceren tot een top 10, aan de hand van een drietal vragen:

• Wat zijn je persoonlijke waarden?

• Wat zijn de waarden van de huidige organisatiecultuur?

• Wat zie je als de gewenste organisatiecultuur?


De uitkomsten van de enquête worden gepresenteerd met behulp van scores op de ladder van Barrett (zie figuur 2 en 3 hier rechts) en uitgediept met behulp van groepsgesprekken per afdeling. Uit de enquête komen naast overeenkomsten ook verschillen tussen de afdelingen naar voren. De resultaten worden organisatiebreed besproken onder leiding van het management. Vervolgens wordt gewerkt aan het ontwikkelen van de kernwaarden van de onderneming. Dit is een combinatie van de persoonlijke waarden en de gewenste organisatorische waarden. Deze dienen na discussie in de organisatie te worden vastgesteld door het topmanagement of bestuur.


Lessen voor veranderaars

Welke lessen kunnen veranderaars trekken uit het ontwikkelen van waardengericht leiderschap?

  1. Het gebruik van het instrumentarium van Barrett, de scorekaart, maakt snel duidelijk hoe de verdeling van de waarden over de ‘ladder’ en tussen de eenheden binnen een organisatie uitvalt. De scorekaart biedt een goed vertrekpunt om de resultaten in de organisatie nader te bespreken.
  2. Het belang van kernwaarden op basis van een organisatiebrede waardeanalyse. Een gemeenschappelijke uitstraling werkt stimulerend voor bestuur/management en medewerkers en legitimeert het proces naar de omgeving toe.
  3. De koppeling van de kernwaarden met de agenda van het topmanagement. Door de koppeling van kernwaarden met de inhoud ontstaat herkenning en draagvlak voor de veranderdoelen. Het vormt de basis voor het feitelijke transformatieproces dat wordt. nagestreefd met een cultuurverandering.
  4. Het werken met duidelijke boegbeelden die pal staan voor de ontwikkeling van waarden. Dat boegbeeld is in de casus ingevuld door het managementteam en de tweede managementlaag (de coördinatoren). Zij vormen gezamenlijk de veranderkundige voorhoede en zijn medeverantwoordelijk voor het succes van de transformatie.

Kenmerken van organisaties met waardengestuurd leiderschap

  • Ze hebben een positieve, op waardengestuurde cultuur.
  • Ze verbinden zich blijvend tot leren en zelfvernieuwing.
  • Ze passen zich voortdurend aan naar aanleiding van feedback van binnenuit en buitenaf.
  •  Ze gaan strategische verbindingen aan met partners, klanten en leveranciers.
  • Ze zijn bereid risico’s te nemen en te experimenteren.
  • Ze hebben een evenwichtige, op waarden gebaseerde benadering om het prestatieniveau te meten.

Artikel: Kluwer management Bron: R. Barrett Lees hier meer over de Barrett methode: https://www.valuescentre.com/barrett-model/


Barret value assessments 

Individual Values Assessment (IVA)

De individual Value Assessment tool werd ontworpen door Richard Barrett die constateerde dat succesvolle bedrijven geleid worden door leiders met een volledig spectrum bewustzijn. Hij bedoelt daarmee dat deze leiders en hun bedrijven opereren op en vanuit 7 bewustzijnsniveaus. Ze zijn niet meer reactief in hun ondernemen maar creatief. Hun visie, missie en performance wordt bewust gestuurd vanuit waarden. Precies het bewustzijnsniveau van deze waarden meet Barrett in een IVA. De transformatie van uw organisatie begint met uw persoonlijke transformatie. Persoonlijke waarden in het licht van de huidige en gewenste organisatiewaarden. IVA is een goede opstap om te werken aan een heldere visie, missie, het bijhorende gedrag om de verantwoordelijkheid, creativiteit en productiviteit te verhogen. Hoe ben je afgestemd op de cultuur en waarden van jouw organisatie? Denk je dat de organisatie op de goede weg is? 

Het resultaat van de IVA bepaalt wat je het meest waardeert en welke veranderingen in waarden of gedragingen in de organisatie nodig zijn om meer voldoening te krijgen in je werk.  Het geeft eveneens weer hoe de culturele waarden in je huidige organisatie zijn en welke waarden je wenst in je organisatie. 

Waarom eerst een IVA bij de leiders en de directie? Bewustzijn begint bij de leiders aan de top. De leiders spelen een cruciale rol in het transformeren van een organisatie. Als de top niet wil werken aan een waardemanagement dan blijven de nodige structurele veranderingen uit. Pas als de leiding helder is over wie ze zijn, wat hun doelen zijn en hun persoonlijke ontwikkeling in waardemanagement zichtbaar maakt binnen de organisatie kan er een cultuurtransformatie gerealiseerd worden. Pas dan voelen medewerkers zich veilig en een goed voorbeeld doet volgen. 

Cultural value assessment (CVA)

Culturele waarden: de cultural transformation tool meet het bewustzijn van mensen en organisaties en toont waar groeipotentieel zit. Als medewerkers, teams, leidinggevenden en organisatie afgestemd zijn op elkaar vanuit waarden geeft dit vertrouwen en productiviteit. Hierdoor is een bedrijfscultuur, en dus ook de zichtbaarheid van waarden, cruciaal voor verbinding en duurzaamheid. Bewustzijn van het volledige spectrum. Je brengt de cultuur van je organisatie in kaart door je medewerkers drie eenvoudige vragen te stellen die ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Wat is nu heel belangrijk voor jou? Met welke waarden identificeer jij je nu en welke zijn wenselijk voor jou. Daarnaast kan je rapporten krijgen voor elke demografische groep die je hebt gedefinieerd. Het assessment biedt een beter begrip van wat mensen in je organisatie motiveert, wat wel en niet werkt in je organisatiecultuur. Of welke factoren medewerkers belemmeren om hun werk met enthousiasme en plezier te kunnen doen. Met dit unieke Barrett instrument kun je de organisatiecultuur in de toekomst te verbeteren. 

Leaderschip development report value assessment (LDR) 

Leiderschap ontwikkelingsverslag - 360- graden waarden assessment. Het rapport geeft je sterke punten, verbeterpunten en groeimogelijkheden weer in jouw rol als manager of teamleider op basis van een bevraging bij je collega’s. Het assessment belicht de verschillen in perceptie tussen hoe je denkt dat je handelt en hoe je collega's het beleven. Het geeft je ook de adviezen van je collega's om je te helpen met het ontwikkelen van je vaardigheden en gedrag als een autentieke leider. De LDR is een krachtig coachingsinstrument om zelfbewustzijn, persoonlijke transformatie en begrip te bevorderen van wat je als leider kan doen om je volledige potentieel te bereiken. Aan het einde van je coachingtraject is het raadzaam om een tweede LDR-assessment te organiseren om je evolutie in je leidinggevende rol te meten.PLAN HIER EEN INTAKEGESPREK OF VRAAG EEN OFFERTE AAN


LEES HIER MEER OVER ONZE VITALITEITSTRAJECTEN